خانه اخبار مد ژیلت با ریش تراش طرح ماه، 50مین سالگرد آپولو را جشن گرفت