خانه اخبار مد طبق نظرسنجی ها،نایکی محبوب ترین برند در بین جوان ها انتخاب شده .