خانه اخبار مد سفورا با سبد‌های رنگی، رفتار مشتریان را زیر نظر دارد