خانه زنانه اوت کوتور ، لباس اشرافی و داستان جالب آن